Projekcje

11402398 362073753988513 8384434939648470642 o

Łódzki Dom Kultury, Duża sala – wstęp wolny, Łódź, ul. Traugutta 18
The Lodz Culture Center, Cinema – entrance free, Łódź, 18 Traugutta Street

(kliknij na tytuł, żeby zobaczyć opis)

ŚRODA | WEDNESDAY 7.06.2017

I pokaz konkursowy 10:00-12:05 | Ist competition viewing 10:00-12:05

Im Zauber der Wildnis: Island's Vatnajökull National Park

reż./dir. Besnd Reufels
zdj./photo Tiemo Fenner
dźwięk/sound Hardy Hergt, Stefan Horst
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

W islandzkim Parku Narodowym Vatnajökull ekipa filmowa przez rok „zza kulis” towarzyszyła strażnikowi leśnemu i grupie badaczy i łowców przygód. Największy park narodoky Islandii kusi ogniem i lodem. To młody park, wypełniony wyjątkowymi zjawiskami: Dettifoss jest jednym z największych wodospadów na kontynencie. Lodowce wznoszą się aż do 900 metrów ponad większość aktywnych wulkanów. Gorąca lawa i gruby lód bezpośrednio się stykają. Krajobraz Vatnajökull cały czas się zmienia.

In Iceland`s Vatnajökull National Park, a film crew accompanied a ranger, explorers and adventurers “behind the scenes” for a year. Iceland`s largest national park lures with fire and ice. It is a young park of superlatives: The Dettifoss is one of the largest waterfalls on the continent. The glacier ice is piling up about 900 meters over most active volcanoes. Hot lava and thick ice meet each other directly. The landscape at Vatnajökull is constantly changing. Founded in 2008, it is one of the youngest national parks of our Earth and one  of the most fascinating.

Reż/dir. Constance Joliff, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier
Zdj./photo Mathias Rozpendowski
Dżwięk/sound Victoire Joliff, Olivier Michelot
Prod. Ecole Georges Méliès
Francja/France

Mała pszczoła, uczulona na pyłki, odkrywa wyjątkowy produkt, który dramatycznie zmieni życie całego ula…

A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary product that will dramatically impact the life of the hive…

Reż/dir. Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Zdj./photo Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Dżwięk/sound Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Prod. AJM STUDIO & OCEAN INSTRUMENTS
Polska/Poland

Film przedstawia rolę obszarów leśnych i wodno-błotnych w obiegu wody w przyrodzie i zachowaniu bioróżnorodności. Pomorskie mokradła są ostojami wielu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Ich los zależy od przetrwania tych siedlisk w jak najmniej zmienionej postaci. Na Pomorzu, a także i w innych rejonach kraju, potrzebujemy coraz bardziej aktywnych form ochrony przyrody takich obszarów wobec zachodzących zmian klimatycznych oraz nasilenia procesów antropopresji.

The film displays the role of forest and wetland areas in the water circulation process and in the preservation of biodiversity. Pomeranian marshes are the refuge for many endangered species of animals and plants. Their fate depends on the survival of those refuges in as unaltered form as it is possible. In Pomerania, as well as in other parts of the country, we need more and more active forms of nature protection in order to protect those regions from the ongoing climate changes and the anthropopressure process.

reż. Lubomir Viluda - Ivan Krsiak
zdj./photo Lubomir Viluda
dźwięk/sound Ivan Krsiakprod. PASTIERSKY FILM
Słowacja/Slovakia

Tajemnicze skalne monumenty – potężne pozostałości dawnej aktywności wulkanicznej, lasy i pradawne puszcze, wyżynne łąki i pastwiska. Pot, ale też szczera radość i, przede wszystkim, duma ludzi żyjących w tym uroczym miejscu. To wszystko zawiera w sobie Polana! Mimo swojej sławy, przez stulecia zachowała swój intymny charakter. Film dokumentalny o Rezerwacie Biosfery Polana pokazuje miejsce, które może służyć jako przykład życia przyjaznego dla środowiska, akceptowalnej równowagi i korzystnej dla obu stron relacji między człowiekiem i środowiskiem naturalnym.

Mysterious hooks, rocky monuments – mighty remnants of ancient volcanic activity, forests and ancient woodlands, upland hay meadows and pastures and man-calluses. Sweat, but also sincere joy and above all the pride of those who live on this charming piece of land. All that is Polana! In spite of its fame, it has retained its intimate character for centuries. Documentary film about Polana Biosphere Reserve shows a place which can serve as an example of sustainable life, acceptable balance and a mutually beneficial relationship between man and the natural environment

 

II pokaz konkursowy 12:15-14:30 | IInd competition viewing 12:15-14.30


reż./dir. Szabolcs Mosonyi
zdj./photo Szabolcs Mosonyi
dźwięk/sound Attila Mátyás Merkaba
prod. Erika Bagladi
Węgry/Hungary

Migracja zwierząt i roślin. Rozprzestrzenianie się gatunków jest naturalnym zjawiskiem, które istnieje od zawsze. Obecnie proces ten jest przyspieszony – żywe organizmy mogą niemal natychmiastowo dostać się z jednego kontynentu na drugi. Wiele gatunków przybywa w nowe miejsca. Większość z nich zniknie bez śladu, ale niektóre zaczną się rozmnażać…

Nienatywne zwierzęta żyją w ukryciu – w koronach drzew, w glebie, w wodzie – i pozostają niezauważone przez całe dekady. Dla odmiany, przedstawiciele flory podbijają świat na naszych oczach. Rośliny pojawiają się głównie na terenach, których funkcjonowanie zostało w jakiś sposób zaburzone – opuszczonych lasach, rowach, wybrzeżach i przesiekach. Stamtąd rozprzestrzeniają się na otaczające je naturalne łąki, lasy i gaje. Niektóre gatunki znalazły się tu przypadkiem, a inne trafiły do nas celowo.
Gatunki inwazyjne okupują lokalne środowisko, żądając jedzenia i roznosząc choroby.
Rodzima dzika przyroda staje w obliczu wielkich wyzwań.

The migration of plants and animals. Their spread is a natural phenomenon that has always existed. These days, this process is accelerated and living creatures can come from one continent to another in almost no time. Many species arrive. Most of them will disappear without a trace. However, some of them will start reproducing…
The non-native animals are hiding – in the canopy, in the soil, in the water – for decades without being noticed. Unlike them, the representatives of flora conquer in plain sight. Widely spread plants appear mainly in disturbed areas such as abandoned fields, ditches, coasts and on the sites of clear cut areas. From there they spread to the surrounding natural grasslands, forests and groves. Some of them got here accidentally, while others were brought on purpose.
Invasive species occupy the habitat, demand food and carry diseases.
The native wildlife is facing major challenges 

reż./dir. Krzysztof Kubik
zdj./photo Krzysztof Kubik
dźwięk/sound Krzysztof Kubik
prod. Karolina Mazur
Szkocja/Scotland

Film opowiada o pluszczu, którego przetrwanie wpisane jest w nieustanne, zmieniające się pory roku. Nasz bohater, którego naturalnym środowiskiem jest las i rzeka, dzieli swoje środowisko z innymi gatunkami ptaków, takimi jak rudzik, kos czy zimorodek. Wśród szumu rzeki pluszcz, podobnie jak jego sąsiedzi, poddaje się rytmom natury – szuka partnerki, buduje gniazdo, żeruje. Jednak przyroda nie zawsze jest ostoją spokoju. Wśród cieni zawsze jawi się zagrożenie.

The film tells the story of the dipper, whose survival is interlined with the constant change of seasons. The hero of our story, whose natural habitat is the forest and the river, shares his environment with other bird species, such as the robin, the blackbird or the kingfisher. Surrounded by the sounds of the river, the dipper and his neighbors follow the rhythms of nature – they mate, they nest, they feed. However, the nature is not always that calm and idle. Amongst the shadows, the threat is always present.

reż./dir. Tadeusz Baraniecki
zdj./photo Tadeusz Baraniecki
dźwięk/sound Dawid Moroz
prod. Tadeusz Baraniecki
Polska/Poland

Krótkometrażowy film przedstawiający jedno z największych nadleśnictw kraju – Nadleśnictwo Elbląg. Uwaga została skupiona przede wszystkim na życiu, jakie tętni w lasach Wysoczyzny Elbląskiej i Mierzei Wiślanej. Pokazany jest też człowiek – turysta i leśnik, realizujący zadania zrównoważonej gospodarki leśnej.

This short movie introduces one of the largest forest inspectorates in the country – The Elbląg Forest District. The film is focused mainly on the life vibrating in the forests of the Elbląg Upland and the Wisła Sand Spit. It also shows the man – the tourist, the forester, fulfilling the goals of the balanced forest economy.

reż./dir Jan van IJken
zdj./photo Jan van IJken
dźwięk/sound Jan van IJken
prod. Jan van IJken
Netherlands/Holandia

Krótki film o tajemniczych lotach szpaków. Do dziś dnia nie wiadomo w jaki sposób tysiące ptaków są w stanie latać razem w gęstych stadach unikając zderzania się ze sobą.
Co wieczór szpaki zbierają się o zmierzchu i wykonują swój zapierający dech w piersiach pokaz powietrzny.
Ze względu na dość ciepłą zimę 2014/2015 szpaki zostały w Holandii zamiast migrować na południe. Dzięki temu reżyser Jan van IJken miał możliwość zarejestrowania jednego z najbardziej spektakularnych i zadziwiających zjawisk na Ziemi.

Short film about „murmurations” – the mysterious flights of the Common Starling. It is still unknown how the thousands of birds are able to fly in such dense swarms without colliding. Every night the starlings gather at dusk to perform their stunning air show.
Because of the relatively warm winter of 2014/2015, the starlings stayed in the Netherlands instead of migrating southwards. This gave the filmmaker Jan van IJken the opportunity to film one of the most spectacular and amazing phenomena on Earth. 

reż./dir  Piotr Socha, współpraca: Katarzyna Kotula, Paulina Ibek
zdj./photo Maciej Dźwigaj, Maciej Mroziewski, Michał Cich
dźwięk/sound Jakub Gawryl, Przemysław Gawryl
prod. BM Production, koprodukcja: Podkarpacka Komisja Filmowa
Polska/Poland

Bohaterem filmu jest dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj – polski etnobotanik, popularyzator przyrody, znany z licznych publikacji na temat dzikich roślin jadalnych.
Na co dzień pracuje jako wykładowca Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz tworzy swój Dziki Ogród w Pietruszej Woli na Pogórzu Dynowskim, w którym na 17 hektarach uprawia dziesiątki gatunków dzikich roślin, grzybów i ziół.

The main character of the movie is habilited doctor professor Luke Łuczaj – polish ethnobotanist, popularizer of Polish nature, known for his many publictions on the topic of wild edible plants.
He works as lecturer for the Institute of Biotechnology of the University of Rzeszów and builds his Wild Garden in Pietrusza Wola – town located in Dynawskie Foothills. In the 17-hectare garden, he grows dozens of species of wild plants, mushrooms and herbs.

reż./dir. Maciej Pawlenia
zdj./photo Maciej Pawlenia
dźwięk/sound Emilian Proro
prod. Wytwórnia Materiałów Filmowych Magdalena Pawlenia
Polska/Poland

Na przestrzeni lat zmieniało się postrzeganie lasów, które dawniej po prostu były i czerpano z nich bez zastanawiania się nad tym, co stanie się z nimi w przyszłości. Z czasem powstała gospodarka leśna – wykorzystanie drewna w taki sposób, aby pomimo jego pozyskiwania nie brakowało go w przyszłości. Chociaż żyjemy w erze szkła, aluminium i nowoczesnych technologii, nadal potrzebujemy drewna. Paradoksalnie, im bardziej nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. Polska jest liderem w odnawianiu obszarów leśnych i odpowiednim gospodarowaniu zasobami leśnymi.

Over the years the way we perceive forests has changed – in the past, the forests just were there and we took whatever we needed from them without considering the future consequences. In time, a new approach has been developed – forest economy, which concerns matters such as the proper usage of wood. Even though we live in an era of glass, aluminum and modern technologies, we still need wood. Surprisingly, the more modern is the technology, the more wood it requires. Poland is the leader in the subject of renewal of forest areas and proper management of forest resources.

 

III pokaz konkursowy 15:15-17.35 | IIIrd Competition Viewing 15:15-17.35

reż./dir. Zbigniew Bączyński, Monika Zawadzka
zdj./photo Józef Romasz
dźwięk/sound Katarzyna Szczerba
prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
Polska/Poland

Tytułowy chruścik, spokrewniony z motylami, wydaje się pospolity i dobrze znany. Tymczasem jest on fenomenem ewolucyjnym, jednym z najbardziej niezwykłych stworzeń na Ziemi – wyróżnia go genetyczny zapis poszerzania organizmu o domek. Żyje w rzekach, rozlewiskach, strumieniach. Jest naturalnym czujnikiem czystości wód. Wrażliwa kamera stopniowo odsłania niedostrzegalne na co dzień, kruche piękno świata chruścików. Ten film to przynosząca ukojenie podróż w głąb natury, ku misterium życia.

The headline Caddis, related to butterflies, seems to be common. Meanwhile, it is an evolutionary phenomenon, one of the most extraordinary creatures on Earth - exceptional through its genetic code to broaden its organism by building a case. It lives in the river, backwaters and streams. It is a natural water purity sensor. Sensitive camera gradually uncovers usually unnoticeable, fragile beauty of the world of the Caddies. This film is a
journey into the nature, towards the mystery of life.

reż./dir. Roman Wasiluk                            
zdj./photo Roman Wasiluk
dźwięk/sound Roman Wasiluk
prod. East Film Roman Wasiluk
Polska/Poland

W wyniku nieoczekiwanej kraksy bimbrownik Arek traci produkt w postaci cukru i wody. Woda rozlewa się przy leśnej drodze tworząc małą kałużę. Dzięki ziemi, która nie pozwala wodzie wsiąkać, kałuża przez dłuższy czas nie wysycha, dając tym samym radość licznie zamieszkującym w pobliżu ptakom.

Due to an unexpected crash, moonshiner Arek loses his product – sugar and water. The water spills across a forest road, forming a puddle. The ground doesn`t let the water sink in, so the puddle does not dry for a long time and continues to bring joy to the forest birds.

reż./dir. Marek W. Kozłowski
zdj./photo Marek W. Kozłowski, Tomasz Michałowski
dźwięk/sound muzyka: Michał Lorenc, zgranie: Dominika Kotarba
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Autorski film entomologa Marka W. Kozłowskiego pokazuje chrząszcze żyjące w polskich lasach w majestacie ich pierwotnej urody. Ukazuje także rzadkie gatunki chrząszczy wyróżnione statusem Natura 2000.

The original movie of Marek W. Kozłowski shows the the beetles of the Polish forests in the full majesty of their primal beauty. It also includes rare species of beetles that have been awarded the Nature 2000 status.

CZWARTEK | THURSDAY 8.06.2017

IV pokaz konkursowy 10:00-11:00 | IVth competition viewing 10:00-11:00

(Pokaz dla dzieci/screening for children)

reż./dir. Regina Sawicka
zdj./photo Marcin Kustra
dźwięk/sound Marcin Matysiak
prod. Multimedia Bank
Polska/Poland

„Borówka skrzat wyrusza w świat” to kolejna część przygód domowego skrzata Borówki. W poprzedniej serii pt. „Wędrówki skrzata Borówki” skrzat pokazywał dzieciom różne ekosystemy.
W części drugiej – „Borówka skrzat wyrusza w świat” – skrzat Borówka opowiada dzieciom co o parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, bogactwie polskiej przyrody, a także tłumaczy znaczenie lasów i potrzebę ich ochrony. W trzech filmach poznamy Białowieski Park Narodowy, Iławski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody Dębina.

„Bilberry the Dwarf travels to see the world” is the next chapter of the adventures of domestic dwarf Borówka. In the previous series, “The travels of Bilberry the Dwarf”, the dwarf introduced various ecosystems to the youngest viewers.
In the second part – “Bilberry the Dwarf travels to see the world” – he explains the definitions and importance of National Parks, Landscape Parks and Nature Reserves. The dwarf also talks about the variety of Polish nature and explains the role of forests and the need to protect them. In three films we will get to know the Białowieża National Park, the Iława Landscape Park and the Dębina Nature Reserve.

reż./dir. Regina Sawicka
zdj./photo Karol Skierski, Marcin Kustra
dźwięk/sound Marcin Matysiak
prod. Multimedia Bank

„Kłopoty Pogodziaków” to cykl 10 programów dla najmłodszych widzów, opowiadający o zmianach klimatycznych. W programach zajmujemy się przede wszystkim przyczynami zmian klimatu i prezentujemy sposoby ograniczania negatywnego wpływu ludzi oraz szeroko rozumianej cywilizacji na klimat. Ponadto tłumaczymy wielką rolę, jaką w ochronie klimatu pełnią lasy, torfowiska i rośliny (także rośliny domowe).
Pogodziaki to „duszki pogodowe”: Chmurcia, Cieplak, Mrozek i Wietrzak (postacie animowane), którym pomaga profesor Niestały.

„The troubles of the Weather Spirits” is a series of 10 films for the youngest viewers. It explains the problem of the climate change. The films show and explain the main reasons of climate change and the methods to reduce the negative impact of men and civilization on the climate. Additionally, the films explain the great role of forests, peat bogs and plants – even household plants – in the climate protection.
Weather spirits are four little ghosts: Cloudy, Warmy, Frosty and Windy (animated characters). They get help from professor Variable.

 

V pokaz konkursowy 11:15-12.45 | Vth competition viewing 11:15-12:45

reż./dir. Ryszard Ferenc
zdj./photo Ryszard Ferenc
dźwięk/sound Ryszard Ferenc
prod. Ryszard Ferenc
Polska/Poland

„Koniec spania” to filmowa impresja z przymrużeniem oka pokazująca życiowe relacje pomiędzy owadami zamieszkującymi krzew jaśminowca. Film został zrealizowany w warunkach plenerowych, bez naruszania naturalnego środowiska owadów.

„End of sleeping” is a film impression which approaches the subject of intimate relations between various insects living together in a jasmine bush. The film was produced in outdoor conditions, without altering the natural habitat of the insects.

reż./dir. Dariusz Siwierski
zdj./photo Dariusz Siwierski
dźwięk/sound Dariusz Siwierski
prod. Dariusz Siwierski
Polska/Poland

Film przedstawia niewielką część bogatej przyrody Ponidzia ziemi Świętokrzyskiej między miejscowością Chęciny a Wiślicą. Dzikie zakątki skrywają wiele gatunków bardziej lub mniej znanych zwierząt i roślin, które z roku na rok stają cię coraz mniej liczne. Co sprawia, że to unikalne środowisko zasługuje na specjalną ochronę?

The movie introduces a small part of the vast variety of nature forms of Ponidzie of Świętokrzyski Region between the towns Chęciny and Wiślica.
Wild enclosures hide many species of animals and plants. Some of those species are well-known, others – not so much. Each year, the number of those species falls. What makes this unique environment worthy of the special protection? 

reż./dir. Alicja Grzechowiak
zdj./photo Roman Wasiluk
dźwięk/sound Piotr Dzienis
prod. Telewizja Polska Oddz. w Białymstoku
Polska/Poland

Reportaż „Wiedźma” to portret Agnieszki Zach – bosonogiej przewodniczki po Biebrzańskim Parku Narodowym. Agnieszka, jak mało kto, ma doskonały kontakt z przyrodą i wie o niej chyba wszystko. Turyści nazywają ją Biebrzańską Wiedźmą. Można z nią bez obaw wyruszyć na biebrzańskie bagna. Stoją przed nią otworem zarówno leśne ostępy, jak i podlaskie domy. Zaprowadzi w miejsca, gdzie żerują łosie i gdzie żurawie toczą spór o terytorium.

„Witch” is a documentary which portrays Agnieszka Zach – the barefoot guide of the Biebrza National Park. Agnieszka has an unique contact with nature and knows probably all there is to know about it. Tourists call her the Biebrza Witch. Without fear or concern, you can follow her into the Biebrza marshes. She is welcome both in the middle of the forest and in the houses of Podlasie. She can take you to the places where moose search for food and to places where cranes argue over their territory. 

 

VI pokaz konkursowy 12:55-14:45 | VIth competition viewing 12:55-14:45

reż./dir. Erik Baláž
zdj./photo Jozef Fiala, Adam Baštek, Karol Kaliský
dźwięk/sound Michal Novinski, Lukáš Kobela, L’uboš Bernáth
prod.  Erik Baláž – Arolla Film s.r.o.
Słowacja/Slovakia

Jak w płynącej przez czas Arce Noego, kozice – tak, jak wiele innych arktycznych gatunków – są obecne w Tatrach od ponad 10 tysięcy lat. W tym górskim środowisku człowiek nadal jest jedynie okazjonalnym gościem. Właśnie dzięki temu Tatry do dzisiaj są unikalną wyspą dzikiej przyrody.
Tytułowe życie w chmurach jest pełne sprzeczności. Delikatne, młode kozice wyglądają, jakby nie pasowały do tak wymagającego środowiska, ale w rzeczywistości są do niego perfekcyjnie przystosowane. Podczas lata rejony te odwiedzają również niedźwiedzie i jelenie, których losy nieoczekiwanie splatają się podczas rykowiska.
Największym wyzwaniem w życiu kozic jest zima, która trwa tutaj ponad pół roku. Głęboki śnieg, lawiny, głód i drapieżniki polujące na osłabione zwierzęta czynią życie kozic dużo cięższym. Zimowe królestwo kozic odwiedza również jedno z najbardziej tajemniczych górskich zwierząt – ryś.

Like in the Noah`s Ark floating in time, the chamois – along with other arctic inhabitants - have been present in the Tatra Mountains for over ten thousand year. In this alpine environment a man is still just an occasional guest. Thanks to this, the Tatra Mountains are still a very unique island of wildlife.
The headline life in the clouds is full of contradictions. Fragile young chamois look like they do not belong to this harsh environment, but they are, in fact, perfectly adapted. During the summer, the area is also visited by bears and deer, whose fates are unexpectedly intertwined during the deer rut.
The biggest challenge in the life of a chamois is the winter, which lasts here for over half of the year. Deep snow, storms, avalanches, starvation and predators hunting for weakened animals make their lives significantly harder. The winter kingdom of the chamois is also visited by one of the most mysterious mountain creatures – the lynx. 

reż./dir. Maciej Raczyński
zdj./photo Maciej Raczyński
dźwięk/sound Maciej Dolacki
prod. Maciej Raczyński
Polska/Poland

Gdyby istniał gatunek thrillera przyrodniczego, film “Padlina” z pewnością by się do niego zaliczał. Scena zbrodni i czterej podejrzani: krogulec, kruk, myszołów i jastrząb.

If there was a film genre such as nature thriller, „The Carrion” would certainly be a part of it. A crime scene and four suspects: a sparrow-hawk, a raven, a buzzard and a goshawk. 

reż./dir. Dr. Birgit Hermes 
zdj./photo Joachim Giel, Rozle Bregar, Frank Liedtke, Michael Garrett, Goran Safarek
dźwięk/sound Michael Hofmann-von-Kap-herr, Dirk Hans, Robert Meißner
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

Nietknięte i dzikie. Krajobrazy rzeczne w wielu miejscach przeszły już do historii, ale nie na Bałkanach. Obecnie elektrownie wodne grożą zniszczeniem tego naturalnego skarbu. Coraz więcej ludzi nie akceptuje tej groźby. Walczą o zachowanie ostatnich nietkniętych krajobrazów rzecznych.

Untouched and wild. River landscapes – in many places they are things of the past, but not in the Balkans. In these days, hydropower stations are threatening to destroy this natural treasure. More and more people refuse to accept it any longer. They are fighting to preserve the last untouched river landscapes. 

reż./dir. Bogusław Sępioł
zdj./photo Bogusław Sępioł
dźwięk/sound Bogusław Sępioł
prod. Bogusław Sępioł
Polska/Poland

Film jest poświęcony leśnemu rezerwatowi ochrony ścisłej. Puszczański charakter Świniej Góry zachował się w sercu największego w regionie świętokrzyskim kompleksu lasów Suchedniowsko-Bliżyńskich. Niezwykłość tego miejsca jest rzadkim dziś dowodem wspaniałego, harmonijnego funkcjonowania lasów o naturalnym charakterze. Film prezentuje bogactwo występujących tutaj organizmów - od kilkumilimetrowych owadów po wilki.

The movie presents The Swine Mountain Forest Strict Protection Reserve. The wilderness of the Swine Mountain has been preserved in the heart of the largest group of Suchedniowsko-Biżyńskie Forests in Świętokrzyski Region. The uniqueness of this place is a rare example of glorious, peaceful functioning of a natural forest. The film presents the vast variety of organisms present in the Reserve – from small insects to wolves. 

 

VII pokaz konkursowy 15:00-17:30 | VIIth competition viewing 15:00-17:30

reż./dir. Erik Baláž
zdj./photo Jozef Fiala, Adam Baštek, Karol Kaliský
dźwięk/sound Michal Novinski, Lukáš Kobela, L’uboš Bernáth
prod.  Erik Baláž – Arolla Film s.r.o.
Słowacja/Slovakia

W ciągu ostatnich tysięcy lat krajobraz Europy zmienił się bardziej, niż można sobie wyobrazić. Osuszyliśmy bagna, uregulowaliśmy rzeki, wycięliśmy lub zmieniliśmy lasy i wybiliśmy duże zwierzęta.
Mimo to, pozostaje jedno miejsce, które prawie się nie zmieniło. Z kamienistego podłoża u stóp szczytu Krywań wyrasta nieśmiertelny las.

Over the last thousands of years, the European landscape changed more than you can imagine. We have dried the wetlands, regulated the rivers, cut down or altered the forests and wiped out the large animals.
Yet, there is one place that has hardly changed. From the rocky ground under the Krivan Peak in the Tatra Mountains grows the immortal forest.

reż./dir. Piotr Topiński
zdj./photo Piotr Topiński, Zuzanna Kaczyńska
dźwięk/sound wykorzystano nagrania archiwalne Orchestra Filharmonica di Roma, RCA z 1960 r.
prod. Piotr Topiński
Polska/Poland

Film został wykonany jako prezentacja do wykładu na temat retencji wody w górskich lasach. Film powstał w lecie 2016, a po kolejnym wykładzie i na potrzeby konkursu został poszerzony w lutym 2017. Słuchaczami byli uczniowie szkół średnich, a także kadra managerska żywieckich przedsiębiorstw, których filmem tym autor próbuje skłonić do podjęcia działań mogących mieć wpływ na lokalny klimat. Film jest częścią kilkunastoodcinkowej serii filmów pod wspólnym tytułem „Woda w górach”. Pokazuje skalę traconej wody, skalę niewiedzy i nieporozumień, skutki zaniedbań i specyfikę górskich przestrzeni w zarządzaniu wodą.

The film was produced as a presentation to a lecture on the subject of water retention in mountain forests. It was produced in the summer of 2016 and extended in February 2017, after another lecture and for the purposes of the competition. The participants of the lecture were the students of high schools as well as the managers of regional companies. The author of the movie tries to persuade the managers to undertake actions that may influence the local climate.
The movie is a part of a larger series, titled “Water in the Mountains”. The series show the amount of lost water, the lack of knowledge and presence of many misunderstandings, the results of negligence and the peculiarity of mountain areas in terms of water management.

reż./dir. Damian Nowak, Agnieszka Nowak
zdj./photo Agnieszka Nowak, Damian Nowak
dźwięk/sound Przemysław Grzelak, Wiesław Grzelak
prod. Magurski Park Narodowy
Polska/Poland

Karpaty to jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie najrzadsze zwierzęta mają wciąż swoje ostoje. Jednakże stale rozbudowująca się sieć dróg stanowi duży problem dla dzikich zwierząt. Rozległe ostoje tracą łączność, a zwierzęta giną na drogach. Grupa naukowców stara się zlokalizować miejsca, w których ścieżki zwierząt krzyżują się z drogami. Projekt o korytarzach migracyjnych ma na celu lepsze planowanie rozwoju regionu z uwzględnieniem i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego.

Carpathian Mountains are one of the last places in Europe where rare animals still have their refuges. However, the growing network of roads is a large problem for the wild animals. Broad refuges lose their integrity and animals die on the roads. A group of scientists is trying to locate places, where animals` paths cross the roads. The project concerning migration corridors aims for better planning of the regional development, with respect to the natural heritage. 

reż./dir. Olga Guse
zdj./photo Olga Guse
dźwięk/sound Olga Guse
prod. Svetlana Guseva
Niemcy/Germany

Globalne ocieplenie, katastrofy środowiskowe, wojny – wszyscy mieszkańcy Ziemi są potencjalnymi uchodźcami. Aby przeżyć, potrzebują tolerancji i wzajemnej pomocy.

Global Warming, environment disasters, wars – all the inhabitants of Earth are potential refugees. To survive, they require tolerance and mutual assistance. 

reż./dir. Sławomir Lewandowski
zdj./photo Sławomir Lewandowski, Dariusz Płąchocki
dźwięk/sound Jan Lewandowski
prod. Partner Tivi
Polska/Poland

Piękna, majestatyczna, budząca zachwyt, ale i respekt – rzeka Wisła to wizytówka Torunia, Kujaw i Pomorza, a przede wszystkim symbol naszego kraju.
Nie bez powodu nazywana jest królową polskich rzek. Współcześnie uniezależniliśmy się od niej tak bardzo, że zbyt często zapominamy, jak wiele jej zawdzięczamy.
Rok Rzeki Wisły ma przypomnieć o tym, jak ogromną wartość stanowi ona da całego społeczeństwa.

Beautiful, majestic, astonishing, but also to be respected – the Vistula river is a prominent symbol of Toruń, Kujawy Region and Pomerania, but – above all – the symbol of our country, Poland. There is a reason why Vistula is called the queen of Polish rivers.
Nowadays, we have made ourselves so independent from the river, that we forget how much do we really owe the Vistula. The Year of the Vistula River aims to remind everyone of the great value of the Vistula river to the whole society. 

reż./dir. Vladimir Perović
zdj./photo Milan Stanić
dźwięk/sound Dora Filipović
prod. Vladimir Perović & „Dogma studio“ Podgorica
Czarnogóra / Montenegro

Gdzieś w Czarnogórze, w bezczasowym górskim krajobrazie przywodzącym na myśl czasy Stworzenia, Pasterz komunikuje się ze swoimi kozami i owcami – w ich języku! W użyciu jest około dwudziestu różnych zawołań, krzyków, szczebiotów, szmerów, pomruków, szeptów i innych dźwięków. Dla niewytrenowanego ucha mogą brzmieć jak nierozróżnialna kakofonia dźwięków. Jednak dla stada są one znakiem zgody, systemem, językiem rytmicznym kazaniem i melodią, której oczekują, którą rozumieją i której są posłuszne…
Perfekcyjna harmonia pomiędzy człowiekiem, zwierzętami i naturą…

In a timeless rocky mountain landscape somewhere in Montenegro, evoking the time of Creation, a Shepherd communicates with his goats and sheep – in their language! Twenty or so different cries, screams, chirps, babbles, mumbles, whispers and other sounds are uttered. To an untrained ear, they might seem to be merely an incomprehensible cacophony. But for the herd they represent a sign of agreement, a system, a language, a rhythmic sermon and a melody that they look forward to, understand and obey…
A perfect harmony between man, animals and nature… 

PIĄTEK | FRIDAY 9.06.2017

VIII pokaz konkursowy 9:30-12:10 | VIIIth competition viewing 9:30-12:10

Reż/dir. Krystian Matysek
Zdj./photo Krystian Matysek
Dżwięk/sound Wojciech Mielimąka
Prod. Dorota Roszkowska
Polska/Poland

Film opowiada o odrodzeniu tradycyjnego bartnictwa, tajnikach miejskiego pszczelarstwa oraz fascynującym życiu pszczół. „Łowcy miodu” to film z życia pszczół i ludzi. Rój pszczeli, aby żyć, musi być stale w ruchu. Aby zgłębić i ukazać widzowi tajniki życia pszczół, kamera wchodzi do wnętrza współczesnego ula i tradycyjnej barci, wyciosanej – widzianej w pniu wiekowego drzewa. Wędruje po polach, dzikich lasach, górach i… wielkich miastach Europy i Azji.

The film tells the story of the rebirth of traditional bee-keeping methods, the secrets of bee-keeping in cities and the fascinating life of bees. “Honey Hunters” is a film about the life of bees as well as the life of humans. A swarm of bees has to keep moving in order to stay alive. To explore and expose the secrets of the life of bees to the viewer, the camera enters the modern beehive and the traditional beehive – carved inside an old tree. The camera wanders through fields, wild forests, mountains and… the big cities of Europe and Asia. 

reż./dir. Franz Hafner
zdj./photo Dietrich Heller/ Oliver Indra
dźwięk/sound Thomas Kathriner
prod. Interspot Film GmbH, Dr. Heinrich Mayer-Moroni
Austria/Austria

Masyw Oetscher, nazywany „Łagodnym Gigantem”, leży przy zewnętrznej krawędzi Alp. To pierwotny, niedostępny krajobraz – region ekstremów. Zawiera największy pierwotny las Alp. W lesie Rothwald można znaleźć najstarsze austriackie drzewa – cisy żyjące już ponad 1000 lat. Góra zapewnia również środowisko dla wspaniałych zwierząt – puszczyków uralskich, wydr, jastrzębi zwyczajnych, wilków, rysi – które wróciły do tego regionu. Dokument „Łagodny Gigant” pokazuje wszystkie te zapierające dech w piersiach twarze natury – i jeszcze więcej.

The Oetscher massif, called „The Gentle Giant” lies at the outer edge of the Alps. It is an ancient, inaccessible landscape – a region of extremes. It contains the last great primeval forest of the Alps. In the Rothwald, Austria`s oldest trees can be found – over 1000 years old yews. The mountain also provides a habitat for some impressive animals – Ural owls, otters, goshawks, wolves and lynxes – all have reappeared in the region. The documentary “Gentle Giant” presents all these stunning faces of nature – and even more. 

reż./dir. Bogusław Sępioł
zdj./photo Bogusław Sępioł
dźwięk/sound Bogusław Sępioł
prod. Bogusław Sępioł
Polska/Poland

Film opowiada o trzech gatunkach ptaków, które w krajowej awifaunie wyróżniają się sposobem gniazdowania. Jaskółka brzegówka, żołna i zimorodek swe lęgi odbywają pod ziemią. W wykopanych przez rodziców gniazdach na świat przychodzi ich potomstwo. Zimorodki i żołny wyróżniają się niezwykle barwnym upierzeniem, jednak równie fascynująca jest ich biologia. Film w łatwy sposób przybliża nam niezwykłość tego magicznego ptasiego świata.

The movie shows three species of birds. They distinguish themselves from the local avifauna with their nesting methods. The sand martin, the European bee-eater and the kingfisher nest underground. Their offspring hatch in nests dug by the parents. Kingfishers and bee-eaters are amazingly brightly colored, but their biology is just as fascinating. The film shows us the unusual character of this magical bird world. 

 

IX pokaz konkursowy 12:20-14:10 | IXth competition viewing 12:20-14:10

reż./dir. Zdeno Vlach
zdj./photo Zdeno Vlach
prod. Štátna ochrana prírody SR
Słowacja/Slovakia

Dobročský Prales znajduje się między najstarszymi rezerwatami przyrody w Europie. W 1998r otrzymał Dyplom od Rady Europy. Już od ponad 100 lat nie odbywa się tu żadna ludzka działalność. W lesie żyją stare i wyjątkowo duże drzewa. Złamana w 1964 r. przez wiatr jodła miała 450 lat. Dziś rośnie tu najwyższa jodła w Europie. Film ukazuje tę świątynię przyrody we wszystkich porach roku. Obserwujemy mieszkańców lasu: różne gatunki sów i dzięciołów, bociana czarnego, niedźwiedzia, wilka, rysia, dzikie koty, dziki, jelenie.

Dobročský Prales is one of the oldest nature reserves of Europe. In 1998 it received the Diploma of the European Council. For over 100 years no human activity takes place here. Old and extremely big trees grow in the forest. The fir, which was broken in 1964, was 450 years old. Nowadays, the tallest fir of Europe grows here. The movie shows this nature cathedral at all times of the year. We can watch the inhabitants of the forest: various species of owls and woodpeckers, black storks, bears, wolves, lynxes, wildcats, wild boars, deer. 

reż./dir. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś 
zdj./photo Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś
dźwięk/sound Marek Kubik
prod. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś
Polska/Poland

Wyobraź sobie piękną, tętniącą życiem krainę, w której każdej wiosny bujna roślinność wybucha feerią odcieni zieleni, jaskrawiąc się aż do jesieni. Przestrzeń, na której niezliczona ilość gatunków zwierząt znalazła swoje bezpieczne miejsce. Swój dom. Wyobraź sobie Życie.
A teraz zobacz, jak wszystko to znika pod zimnym lustrem wody. Umiera po jej powierzchnią, stając się jedynie wspomnieniem.
Autorski film przyrodniczo-dokumentalny „Z Nurtem Życia” to swego rodzaju podróż w czasie ukazująca magiczne zakątki rzeki Skawy, które już nie istnieją lub za chwilę znikną na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

Imagine a beautiful land, filled with life, where every spring everything explodes in full glory of the various shades of green and remains bright until autumn comes. A space, where countless animal species found their safe place. Their home. Imagine the Life.
And now watch all of this disappear under the cold water. See it die under its surface, fade away to become only a memory.

reż./dir. Grzegorz Szczepaniak
zdj./photo Daniel Wawrzyniak, Marek Kozakiewicz
dźwięk/sound Paulina Bocheńska
prod. Wajda Studio
Polska/Poland

Francuzi są oburzeni! Co drugi ślimak na ich stole pochodzi z Polski. Przemysł ślimaczany kwitnie, a polscy hodowcy eksportują ślimaki nie tylko do Francji czy Włoch, ale podbijają Chiny i Japonię. Na fali popularności ślimaczanego „złotego” interesu dwóch przyjaciół, Andrzej i Konrad, postanawia założyć własną hodowlę i zarobić miliony. W tajniki ślimaczanego świata wprowadza ich ekspert, pan Grzegorz Skalmowski znany jako „Ślimaczany Król”.

The French are outraged! Every second snail on their tables is from Poland. The snail industry is blooming, and polish snail breeders export their snails not only to France or Italy, but to China and Japan. On the wave on the "golden" snail business, two friends – Andrew and Konrad – decide to start their own snail farm and make a lot of money. Grzegorz Skolimowski, known as the “Snail King”, shows them the secrets of the snail world

 

X pokaz konkursowy 14:30-16:40 | X competition viewing 14:30-16:40

reż./dir. Rita Schlamberger
zdj./photo Jiri Petr, Michael Schlamberger
prod. Michael Schlamberger, Science Vision Filmproduction
Austria/Austria

Lasy są dużo bardziej skomplikowane, niż kiedyś myślano. Film prowadzi nas daleko w głąb Parku Narodowego Kalkalpen w Austrii – największej przestrzeni poświęconej dzikiej przyrodzie w Alpach. Opuszczony i niezarządzany przez człowieka od prawie ćwierć wieku, krajobraz poddaje się teraz dramatycznemu leśnemu cyklowi wzrostu i rozkładu. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się być jedynie dewastacją i destrukcją, okazuje się częścią procesu, w którym las regeneruje się i powraca do swojego naturalnego, pierwotnego stanu. Dzięki temu, po 115 latach do swego „domu” powrócił ryś.

Forests are far more complex than previously imagined. This film travels deep into the remote forests of the Kalkalpen National Park in Austria – the largest area of wilderness in the Alps. Abandoned and unmanaged by man for close to a quarter of a century, the forest`s dramatic cycle of growth and decay now rules the landscape. What appears at first to be devastation and destruction is in fact a part of the fundamental process of the forest`s regeneration and transformation back to its natural, primeval state, luring even the lynx to return “home” after 115 years of absence. 

reż./dir. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński,
zdj./photo Michał Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński, Tomasz Ogrodowczyk, Rafał Siek, Bartosz Klamra
dźwięk/ sound Tomasz Ogrodowczyk
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Ludzie bardzo rzadko docierają w głąb bagiennych lasów i nie mają okazji zobaczyć z bliska choćby zamieszkujących je zwierząt. Filmowe zdjęcia ukazują to, co niedostępne i wyjątkowe w tych siedliskach. W filmie pojawiają się ptaki wodno-błotne, łosie na Bagnach Biebrzańskich, puszczyki mszarne, żółwie błotne, bobry i wilki.
Piękne, niedostępny krajobrazy leśnych moczarów wraz z ich skrytymi mieszkańcami tworzą wyjątkowy klimat filmu.

People rarely arrive at the centers of the marshy forests. They have no opportunity to see even the most common marsh animals at close range. The camera shoots show what is hardest to access and most unique in those marshy refuges. Wading birds, moose of the Biebrza Marshes, great grey owls, European pond turtles, beavers and wolves appear in the camera shoots.
The beautiful, yet hard to access landscapes of the marshy forest along with their inhabitants create the unique character of the movie.

reż./dir. Dr. Birgit Hermes
zdj./photo Michael Habermehl, Alexander Sommer, Andreas Buhrow, Ralph Zeilinger
dźwięk/sound Lasse Brünjes
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

To bardzo droga relokacja: 2,75 miliona euro, głównie pieniędzy podatników, przeznaczone jest na przesiedlenie 20 rysiów do Lasu Palatyńskiego w Niemczech. Projekt ten wzbudza wiele kontrowersji – nie każdy chętnie powita autochtonicznego kota.
It is an expensive relocation: 2,75 million Euro, predominantly taxpayer`s money, is spent for the resettlement of 20 Lynxes to the Palatinate Forest in Germany. However, the project is highly controversial – not everyone is eager to welcome the autochthonous wildcat. 

 

XI pokaz konkursowy 16:50-18:30 | XI competition viewing 16:50-18:30

reż./dir. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk
zdj./photo Michał Ogrodowczyk, Tomasz Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński
dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Miejscem realizacji filmu jest tzw. Polder Północny w Parku Narodowym „Ujście Warty” – łącznie blisko 5000 hektarów łąk w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Kiedyś rozciągały się tutaj jedne z najbardziej niedostępnych i dzikich bagien Europy. Teren został zmeliorowany blisko 3 wieki temu, teraz, w ramach projektu „Bagna są dobre’ jest przywracany środowisku i ludziom. Dlaczego? Bo bagna giną na naszych oczach, a są niezwykle cenne przyrodniczo, pełne rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Magazynują i oczyszczają ogromne ilości wody i stabilizują klimat. Bo bagna są po prostu dobre!

The film was produced in the so-called North Polder in the Ujście Wisły National Park – nearly 5000 hectares of meadows, included in the European Nature 2000 Network. In the past, those were some of the least accessible and wildest wetlands in Europe. The terrain has been meliorated nearly 3 centuries ago. Nowadays it is being restored to the environment and the people. Why? Because wetlands are dying in plain sight. Wetlands are very valuable to the nature, filled with unique and rare species on flora and fauna. They store and purify great amounts of water and balance the climate. Because wetlands simply work wonders! 

reż./dir. Zoltan Török
zdj./photo Jan Henriksson, Zoltan Török
dźwięk/sound Ola Eliasson
prod. Simon Riedel, Zoltan Török, Jörn Röver
Szwecja, Niemcy, Węgry/ Sweden,Germany, Hungary

Są małe. Są gniewne. I co mniej więcej cztery lata pojawiają się nagle w wielkich ilościach. Poznajcie leminga norweskiego, być może najbardziej niezrozumiane i tajemnicze zwierzę skandynawskich gór. Film pokazuje rozgrywający się ekologiczny thriller. Szybko rosnąca populacja lemingów powoduje efekt domina w całej nordyckiej przyrodzie. Wszystko to prowadzi do dramatycznego finału, kiedy populacja lemingów załamuje się, a drapieżnikom nagle zaczyna brakować pożywienia…

They are small. They are angry. And every four years or so they appear in masses seemingly from nowhere. Meet the Norway Lemming, perhaps the most misunderstood and mysterious animal of the Scandinavian mountains. The film follows the unfolding ecological thriller of the exploding lemming population that creates a domino effect in the entire Nordic nature. Finally, it inevitably leads to a dramatic climax with the crash of the lemming population and then a sudden lack of prey for the predators…